Reklamační řád

poslední úprava: 11.7.2016

 
Práva kupujícího z vadného plnění musí být vždy uplatněna v souladu s tímto reklamačním řádem. Záležitosti tímto reklamační řádem neupravené se řídí Obchodními podmínkami.
 

Obsah

 

1. Odpovědnost za vady

Prodávající neodpovídá za vady v následujících případech:
- zboží vykazuje vadu v době převzetí kupujícím a pro takovou vadu je sjednána sleva z kupní ceny
- u použitého zboží vada odpovídá míře používání nebo opotřebení, které mělo zboží v době převzetí kupujícím
- vada vznikla opotřebením způsobeným obvyklým užíváním zboží nebo vyplývá z povahy věci (např.uplynutím životnosti)
- vada vznikla nesprávným užíváním, skladováním, nesprávnou údržbou, zásahem kupujícího či mechanickým poškozením
- vada vznikla v důsledku vnější události mimo vliv prodávajícího
 
 

2. Práva z vadného plnění

Kupující je povinnen prokázat právo z vadného plnění, zejména doložit datum koupě a to buď předložením prodejního dokladu, potvrzením o povinnostech prodávajícího z vadného plnění (záruční list), popř.jiným věrohodným způsobem.

Kupující není oprávněn uplatnit práva z vadného plnění na vadu v minulosti již vytýkanou, pokud na ni byla prodávajícím poskytnuta sleva z kupní ceny.

Kupující je povinnen uplatnit práva z vadného plnění bez zbytečného odkladu ihned poté, co se na zboží vada projevila. V takovém případě prodávající neodpovídá ze zvětšení rozsahu poškození dalším užíváním zboží.

Lhůtu pro práva z vadného plnění nelze považovat za stanovení životnosti zboží. Ta se liší s ohledem na vlastnosti výrobku, údržbu a správnost a intenzitu používání.
 
 

3. Lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění

U použitého zboží je lhůta pro uplatnění práv z vadného plnění 12 měsíců.
 
 

4. Ostatní ujednání

Uhrazením kupní ceny kupující stvrzuje, že byl při prodeji poučen o nutné odbornosti při instalaci zboží, která odpovídá povaze těchto výrobků (u el. zařízení např. příslušné paragrafy vyhl. 50/78 Sb. apod.). Jednotlivé položky - vstřikovací čerpadla, vstřikovače, turbodmychadla atd. - nejsou určeny k uživatelské montáži a při uplatňování reklamace je třeba doložit, že montáž byla provedena odbornou firmou, která též nese za montáž záruku.

Vzhledem k povaze a určení v.u.zboží není prodávající povinen u výrobků určených k odborné montáži přikládat písemný návod k instalaci a použití.

Uhrazení kupní ceny kupující stvrzuje, že zboží nevykazuje zjevné vady a poškození, které nebyly uvedeny v popisu zboží nebo na které nebyl prodávajícím upozorněn. V případě dodání zboží dopravcem je kupující povinen provést kontrolu ihned po dodání, o případném rozporu stavu zboží s kupním smlouvou sepsat s dopravcem protokol a informovat o tomto prodávajícího nejpozději do 2 dnů.